Kullanıcı Adı
Şifre
GCMpartner Şartlar Ve Koşullar

GCMpartner Şartlar Ve Koşullar

HAKLARIN TANINMASI

 

Hakların Tanınması. GCM Menkul Kıymetler A.Ş. (“Şirket”), bu Sözleşme’nin şekil ve şartlarına uygun olarak Müşterileri ve potansiyel müşterileri Şirket’in Forex ve fark sözleşmelerinin alım satımı (CFD trading) hizmetlerini kullanmaya sevk etmek amacıyla Şirket’in Forex ve fark sözleşmelerinin alım satımı (CFD trading) hizmetlerinin reklamını yapması için bu Sözleşme’nin süresi zarfında geçerli olmak üzere PAZARLAMA ORTAĞI’na münhasır, devri kabil olmayan bir hak vermektedir.

 

Şüpheye mahal vermemek için, bu hak tahsisi, Şirket’e ait markaları, ticari sırları veya fikri mülkiyetleri kapsamamakta ve bunlara yönelik hiç bir hak vermemekte olup, söz konusu haklar Şirket’in münhasır mülkiyetinde olmaya devam edecektir. Bu hususa ilave olarak, Şirket ile PAZARLAMA ORTAĞI arasında SPK’nın Seri: V, No:125 sayılı tebliğinin 2. maddesinin (c) bendinde tanımlandığı şekliyle bir ilişki bulunmamaktadır. PAZARLAMA ORTAĞI adı geçen tebliğde tanımlandığı şekliyle tanıtım aracı kurumu olarak hareket etmeme yükümlülüğü altındadır.

 

PAZARLAMA ORTAĞI’nın BEYANLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

 

PAZARLAMA ORTAĞI aşağıdaki şekilde hareket etmeyi taahhüt etmektedir:

-           Şirket’in Forex ve fark sözleşmelerinin alım satımı (CFD trading) hizmetlerinin reklamını yapmak için elinden gelen bütün çabayı gösterecek ve bunun için makul zamanı, personeli ve kaynağı tahsis edecektir.

-           Şirket’in adına ve itibarına zarar vermemek için uygulanmakta olan bütün yasalara, mevzuata ve onaylara her açıdan riayet edecek ve endüstri standartlarına uygun olarak profesyonel bir şekilde hareket edecektir.

-           Zaman zaman tadil edildiği şekliyle Şirket’in Şart ve Koşullarına ve Şirket’in alım satım hizmetleri ve pazarlaması ile ilgili diğer kurallarına riayet edecek ve bunlara göre hareket edecektir.

-           Kullandığı bütün reklam materyallerinin, Şirket’in adına ve itibarına zarar vermeyecek tür ve karakterde olmasını ve yine aynı neticeyi doğuracak şekilde dağıtılmasını sağlayacak ve anti-spam kanunları ve mevzuatları da dahil olmak fakat bunlar ile sınırlı olmamak üzere geçerli bütün yasa ve mevzuatlara riayet edecektir. Yukarıda belirtilen hususların genelliğine halel gelmeksizin, PAZARLAMA ORTAĞI, (a) (i) bu bilgileri talep etmemiş olan kişilere veya kuruluşlara, (ii) herhangi türden bir “Güvenli Liste”ye veya herhangi türden bir “Güvenli Liste” hizmeti aracılığıyla veya (iii) tasnifli bir reklam web sitesine veya “Bütün Linkler için Ücretsiz” tarzındaki bir web sitesine asılan bir ilan neticesinde gönderilen bir teyit veya teşekkür mektubu kapsamında Şirket veya hizmetleri ile ilgili elektronik posta mesajları göndermeyecektir ve (b) Şirket ve hizmetleri ile ilgili elektronik posta mesajlarının üst ve alt kısımlarında daima “abonelik iptali” bilgilerine yer verecektir. Şirket’in görüşüne göre kullanılan bir reklam materyalinin (içerik veya kullanım yöntemi) bu standarda uygun olmadığına ilişkin olarak Şirket’ten bildirim aldığı takdirde, PAZARLAMA ORTAĞI söz konusu materyalin veya kullanım tarzının kullanımına derhal son verecektir. PAZARLAMA ORTAĞI, reklam kampanyalarının veya materyallerinin içeriği, mahiyeti ve yeri ile ilgili olarak Şirket’ten aldığı makul bütün talimatlara riayet etmeyi taahhüt etmektedir.

 

-           İlgili reklam materyallerinin genel türü açısından Şirket’ten önceden yazılı izin almaksızın Şirket’in ismini reklam materyallerinde veya diğer şekillerde kullanmayacak ve bu türden reklam materyallerini, Şirket’e hakaret eden veya zarar verebilecek bir tarzda veya forumda dağıtmayacaktır ((i) cinsel içerikli materyaller, şiddet, ırk, cinsiyet, din, vatandaşlık, sakatlık, cinsel tercih veya yaş temelinde yapılan ayrımcılık ve/veya diğer yasadışı aktiviteler içeren veya (ii) üçüncü tarafların sahip olduğu fikri mülkiyet haklarını veya diğer tescilli hakları ihlal eden herhangi bir web sitesinin kullanımı dahil). PAZARLAMA ORTAĞI ayrıca, Şirket veya hizmetleri ile ilgili olarak faks, yayın veya telepazarlama yöntemlerini kullanmayacak veya herhangi bir "scrumware" (bir internet sitesinde görüntülenen bannerleri örten açılır bannerlerin kullanımı, tıklanması durumunda ziyaretçiyi başka bir internet sitesine götürecek şekilde metinde bulunan kelimelerin yanına simgelerin yerleştirilmesi veya diğer benzeri uygulamalar) kullanmayacak veya Şirket veya hizmetleri ile ilgili olarak herhangi bir tarzda yıkıcı reklam veya pazarlama yöntemini kullanmayacaktır. PAZARLAMA ORTAĞI’nın personeli, (a) kamuoyunu aldatabilecek, (b) olgulara ilişkin esaslı yanlış ifadeler içeren veya ilgili reklam materyalini yanıltıcı kılacak bir olguyu göz ardı ettiği bilinen ifadeler içeren, (c) zarar riskine ilişkin eşit düzeyde görünen bir beyan olmaksızın kar etme olasılığından bahseden, (d) aşağıda belirtilen beyan olmaksızın, geçmişte belirli bir alım satım sistemi kullanılmış olsaydı ulaşılacak olan farazi sonuçlara ilişkin bir beyan veya açıklama içeren veya bu tür sonuçlara referans yapan, (e) geçmişte ulaşılan sonuçların, gelecekte ulaşılacak sonuçları garanti etmeyeceği belirtilmeksizin fiili geçmiş alım satım karlarına yapılan referansları içeren veya (f) bu bilgilerin, makul ölçüde mukayese edilebilir bütün hesapların aynı zaman dilimi içindeki fiili performansına işaret edeceği gösterilmedikçe veya gösterilebilir olmadıkça, fiili hesapların geçmiş performansına ilişkin özellikli sayısal veya istatistiksel bilgiler (karlılık oranı dahil) içeren nitelikteki reklam materyallerini üretmeyecek, dağıtmayacak veya kullanmayacaktır.

 

-           kendisini herhangi bir şekilde Şirket’in bir acentesi olarak tanıtmayacak ve Şirket’i herhangi bir şekilde yükümlülük altına sokmaya teşebbüs etmeyecektir; Şirket’in önceden vereceği yazılı izin olmaksızın Şirket’e ait markaları veya işaretleri kullanmayacaktır ve SPK’nın Seri: V, No: 125 sayılı tebliğinin 2. maddesinin (c) bendinde tanımlandığı şekliyle tanıtım aracı kurumu olarak hareket etmeyecektir.

 

-           PAZARLAMA ORTAĞI’nın bu Sözleşme’de belirtilen herhangi bir yükümlülüğe veya koşula riayet etmemesi, PAZARLAMA ORTAĞI’nın ihmali veya görevi suiistimali, PAZARLAMA ORTAĞI tarafından Şirket ile ilgili olarak bir müşteriye veya diğer bir üçüncü tarafa verilmiş olan bir garanti, beyan, tekeffül veya tazminat nedeniyle maruz kalacağı zarar veya giderler (avukatlık ücretleri dahil) için Şirket’i tazmin edecektir. PAZARLAMA ORTAĞI’nın bu Sözleşme’de belirtilen görevleri için tahakkuk ettireceği bütün giderler münhasıran PAZARLAMA ORTAĞI tarafından üstlenilecektir ve Taraflar arasında yazılı olarak başka türlü mutabık kalınmadıkça, Şirket hiç bir şekilde söz konusu giderlere katılmayacaktır.

 

-           PAZARLAMA ORTAĞI, Şirket ile olan ilişkisi zarfında kullanabileceği veya diğer şekillerde elde edebileceği Şirket’e ait ticari sırları, teknikleri, pazarlama fikirlerini, know how’ı, planları, kavramları, verileri, müşteri listelerini, potansiyel müşteri listelerini, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin isimlerini ve adreslerini ve diğer bilgilerini ve ayrıca Şirket, müvekkilleri ve müşterileri ile ilgili diğer bilgileri bu Sözleşme’nin süresi zarfında ve sona ermesinden sonra dahi gizli tutacak ve Şirket’in menfaati haricinde nedenlerle ifşa etmeyecektir. PAZARLAMA ORTAĞI Şirket’ten almış olduğu materyalleri veya verileri, bu Sözleşme’nin sona ermesi halinde iade edecektir. Şirket, bu Sözleşme’nin süresi zarfında herhangi bir zamanda, PAZARLAMA ORTAĞI’ndan Şirket’ten almış olduğu materyalleri veya verileri iade etmesini talep edebilecektir.

 

-           PAZARLAMA ORTAĞI, Şirket’e kazandıracağı müşterilerin tamamının Şirket’in müşterileri olduğunu ve bu Sözleşme’de belirtilenler hariç olmak üzere, müşterilere ilişkin bilgilerin Şirket’in münhasır mülkiyetinde olduğunu kabul etmektedir. Söz konusu müşteriler, bu Sözleşme’nin sonlandırılmasının ardından Şirket’in müşterileri olacak kalacaktır.


ÖDEME

Ödemelerin Para Birimi. Bütün ödemeler, Taraflar’ın karşılıklı mutabakatını takiben Amerika Birleşik Devletleri Doları cinsinden tahakkuk edecek ve yapılacaktır.

 
Ödeme Yöntemi. Taraflar arasında yazılı olarak başka şekilde mutabık kalınmadıkça, herhangi bir aya ait ödemeler, detayları zaman zaman PAZARLAMA ORTAĞI tarafından Şirket’e bildirilecek olan PAZARLAMA ORTAĞI’nın banka hesabına, takip eden ayın 7. gününe kadar havale yoluyla yapılacaktır.


SÜRE VE SONLANDIRMA.

Süre. Bu Sözleşme’nin süresi, Yürürlük Tarihi’nde başlayacak ve buradaki hükümlere göre daha erken bir tarihte sonlandırılmadığı takdirde kesintisiz olarak yürürlükte kalacaktır (“Süre”).

Haklı Fesih. Taraflar’dan birinin bu Sözleşme’yi ihlal etmesi veya gönüllü veya cebri bir müflislik, tasfiye, infisah veya alacaklıları lehine bir konkordato takibatına konu olması ve bu takibatın başladığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde geri çekilmemesi veya yasal bir makamın gerekli kılmaması halinde, diğer Taraf temerrüt gerekçesi ile bu Sözleşme’yi feshedebilecektir.


Haklı Sebebe Dayanmaksızın Fesih. Taraflar’dan herhangi biri, diğer Taraf’a on (10) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşme’yi haklı bir sebebe dayanmaksızın feshedebilecektir.


VERGİLER. Taraflardan her biri kendi vergi ve harçlarını ödeyecektir.


KAYITLAR, RAPORLAR

 

PAZARLAMA ORTAĞI’nın kimliğinin, Şirket tarafından sağlanan etiketler vasıtasıyla alım satım Hizmetleri’ni kullanan Trader’lar ile ilişkilendirmek veya PAZARLAMA ORTAĞI’nın kendi reklam materyalleri sayesinde Şirket’in müşterileri haline gelen Trader’ları yazılı olarak Şirket’e bildirmek, PAZARLAMA ORTAĞI’nın münhasır sorumluluğunda bulunmaktadır.

 

Şirket’in bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerinin tamamını yerine getirebilmesi için gereken süre boyunca Trader’ların faaliyetini ve bunların PAZARLAMA ORTAĞI’nın kimliği ile ilişkili trafiğini takip etmek Şirket’in münhasır sorumluluğu ve yükümlülüğünde bulunmaktadır.


Günlük Raporlar. Şirket, Süre boyunca, PAZARLAMA ORTAĞI’na online bir rapor sunacaktır.


Yetki, Yetkilendirme ve Geçerlilik. Taraflardan her biri, bu Sözleşme’yi ve ayrıca bu Sözleşme’ye istinaden imzalanması gereken ve ilgili Taraf’ın kendisinin taraf olduğu veya olacağı diğer bütün sözleşmeleri imzalamak ve bu Sözleşme’den ve adı geçen diğer sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken hak, yasal ehliyet ve yetkilere sahip olduğunu beyan etmektedir. Bu Sözleşme’nin düzenlenmesi, imzalanması ve ifası, Taraflar’ın yetkili organları (örneğin yönetim kurulu) tarafından usulüne tamamen ve geçerli bir şekilde onaylanmış ve yetkilendirilmiştir.

 
Davalar. Taraflar’dan her biri, kanun veya hakkaniyet çerçevesinde, tahkim yoluyla veya herhangi bir hükümet departmanı, komisyonu, kurulu veya kurumu nezdinde devam eden veya sahip olduğu bilgiye göre olası olan ve diğer Taraf üzerinde menfi etki doğurabilecek hiç bir tazmin talebi, dava veya takibat bulunmadığını, bu tür bir dava, takibat veya tazmin talebine gerekçe teşkil edebilecek herhangi bir hususun farkında olmadığını beyan etmektedir.


Yükümlülüğün Sınırlandırılması. ŞİRKET, BU TÜRDEN ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA VEYA BİLMESİNİN GEREKMESİ HALİNDE DAHİ, HİÇ BİR ŞEKİLDE, İSTER AKDE, İSTER HAKSIZ EDİME (İHMAL DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VEYA İSTERSE ŞİRKET’İN ALIM SATIM AKTİVİTELERİ VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLİŞKİLİ DİĞER BİR DAVA GEREKÇESİNE BAĞLI OLSUN, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, DOLAYLI, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLAR (İŞ KAYBI, KAR KAYBI VEYA KULLANIM KAYBINA BAĞLI ZARARLAR DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) İÇİN PAZARLAMA ORTAĞI’NA KARŞI VEYA REKLAM MATERYALLERİ ARACILIĞIYLA ŞİRKET’İN MÜŞTERİSİ HALİNE GELMİŞ OLAN TRADER’LARA VE/VEYA ŞİRKET’İN VERDİĞİ TRADING HİZMETLERİ İLE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İLGİLİ OLAN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI BİR MALİ YÜKÜMLÜLÜĞE SAHİP OLMAYACAKTIR VE HİÇ BİR TARAF, BAHSİ GEÇENLERİ ŞİRKET’TEN RÜCU ETME HAKKINA SAHİP OLMAYACAKTIR. HER HALÜKARDA, ŞİRKET’İN BU SÖZLEŞME’YE İSTİNADEN HERHANGİ BİR NEDENLE PAZARLAMA ORTAĞI’NA KARŞI SAHİP OLACAĞI MALİ YÜKÜMLÜLÜK, ZARARLARA YÖNELİK TAZMİN TALEBİNE SEBEBİYET VERMİŞ OLAN OLAYDAN ÖNCEKİ ALTI AYLIK İÇİNDE ŞİRKET TARAFINDAN PAZARLAMA ORTAĞI’NA ÖDENMİŞ OLAN MİKTAR İLE SINIRLI OLACAKTIR. BU SINIRLAMA; AKİT İHLALİ, GARANTİ İHLALİ, İHMAL, KESİN YÜKÜMLÜLÜK, YANLIŞ BEYAN VE DİĞER HAKSIZ FİİLLER DE DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BÜTÜN DAVA GEREKÇELERİ İÇİN GEÇERLİDİR.


Bildirimler. Bu Sözleşme tahtında yapılması gereken veya yapılmasına izin verilen bildirimler yazılı olacak ve aşağıda belirtile elektronik posta adreslerine elektronik posta aracılığıyla gönderileceklerdir.

Şirket’e gönderilecek bildirimler: [email protected]

PAZARLAMA ORTAĞI’na gönderilecek bildirimler: ______________


Feragat Yasağı. Taraflardan birinin, bu Sözleşme’nin bir hükmünün diğer Taraf’ça aynen ifa edilmesi üzerinde ısrarcı olmaması veya bu Sözleşme’den doğan bir hakkını kullanmaması, mevcut durum veya diğer bir durum açısından ilgili Taraf’ın belirtilen hükmü ileri sürmek veya hakkı kullanmak açısından sahip olduğu haktan yapılan bir feragat teşkil etmeyecek olup, söz konusu hüküm veya hak aynen geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Yapılacak her feragat, feragatte bulunan Taraf’ın imzalayacağı yazılı bir belgede ortaya konulacaktır.


Taraflar arasındaki İlişki. PAZARLAMA ORTAĞI ve Şirket bağımsız akit taraflarıdır. Taraflar arasında hiç bir acentelik, istihdam, ortak girişim veya ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır veya bu Sözleşme ile tesis edilmemektedir. Taraflardan hiç biri, bu Sözleşme’de veya akabinde düzenlenecek yazılı bir yetki belgesinde ortaya konulmadıkça, diğer taraf adına hareket etme yetkisine veya hakkına sahip olmayacaktır veya bu yetki veya hakka sahip olduğunu beyan etmeyecektir.  


Sözleşme. Bu Sözleşme, Taraflar arasındaki tek sözleşmeyi teşkil etmekte ve Taraflar arasında önceden yapılan hem yazılı hem de şifahi diğer bütün sözleşmeleri ortadan kaldırmaktadır. Taraflardan her birinin imzaladığı yazılı bir belge ile ortaya konulmadıkça, bu Sözleşme’de yapılan hiç bir tadil veya değişiklik geçerli olmayacaktır.


Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi. Bu Sözleşme, kanun ihtilaflarına ilişkin prensiplere hariç, Türkiye yasalarına tabi olacaktır. Bu Sözleşme ve Ekleri ile ilgili olarak açılacak dava veya takibatlar, münhasıran İstanbul mahkemelerinin (“Yetkili Mahkemeler”) yargı yetkisine tabi olacaktır. Taraflardan her biri, kanuni ve etkin bir tarzda yapabileceği ölçüde, bu tür dava veya takibatlar açısından Yetkili Mahkemeler’in sahip olduğu yargı yetkisine karşı şimdi veya ileride ileri sürebileceği itirazlardan gayrı kabili rücu ve koşulsuz olarak feragat etmekte olup, kanunun izin verdiği azami dereceye kadar, Yetkili Mahkemeler’in belirtilen dava veya takibatları ele almak için yargı yetkisine sahip olmadığı şeklindeki savunmalardan feragat etmektedir.

*isim
Soyisim
Kodu
*Telefon Numarası
*Mesaj

GCMpartner ile website trafiğinizi kazanca dönüştün, CPL model ile her ücretsiz demo üyelik size kazanç sağlar. Şimdi GCMpartner'da yayıncı hesabı açmak için buraya tıklayabilirsiniz.